ارسال موضوع انتخابی

فرم غیر فعال است

موضوعی که برای انجام فعالیت درس سبک زندگی اسلامی – ایرانی انتخاب کردید را در فرم ارسال کنید

…همچنین…:

در انتخاب موضوع به مطالبی که در کلاس گفته شده توجه نمده از انتخاب موضوعات گسترده و مبهم خودداری کنید

موفق باشید